CLOSE

Formulario de búsqueda

linkedin twitter youtube

Aviso legal

1 INFORMACIÓ I CONSENTIMENT.

Mitjançant l’acceptació de la present Política de Privacitat, l’Usuari queda informat i dona el seu consentiment lliure, informat, específic i inequívoc per que les dades personals que faciliti a través de la present pàgina Web (en endavant, el “Lloc Web”) siguin tractats per GENERAL MARKETS FOOD IBERICA, S.A.U.

 

En el cas específic de tractaments de les seves dades derivades del eCommerce en el Lloc Web, les seves dades seran tractades per alguna de las següents empreses, segons els correspongui per la relació comercial establerta amb caràcter previ:

 • GENERAL MARKETS FOOD IBERICA, S.A.U.- NIF A17371758, Polígon Empordà Internacional, C/Germans Miquel, s/n de 17469-Vilamalla (Girona).
 • GENERAL MARKETS FOOD CANARIAS, S.L.U.- NIF B76133602, Carrer La Caleta, núm. 2, Polígon Industrial Las Majoreras-Carrizal de 35259-Ingenio (Las Palmas).
 • GENERAL MARKETS FOOD SERVICE IBERICA, S.L.U.- NIF B55124325, Polígon Empordà Internacional, C/Germans Miquel, s/n de 17469-Vilamalla (Girona).
 • GENERAL MARKETS FOOD SERVICE CANARIAS, S.L.U.- NIF B76040831, Carrer La Caleta, núm. 2, Polígon Industrial Las Majoreras-Carrizal de 35259-Ingenio (Las Palmas).
 • GM FOOD ANDORRA, S.L., NIF 707213-T, Avinguda Doctor Mitjavila, núm. 33, Edifici Les Anelletes, Local 1 de la parròquia d’Andorra la Vella.

 

En aquest cas i en endavant, totes elles GM FOOD.

 

2 OBLIGATORIETAT DE FACILITAR LES DADES.

Les dades sol·licitades en els formularis de la Web són amb caràcter general, obligatoris (llevat que en el camp requerit s’especifiqui el contrari) per complir amb les finalitats establertes. Per tant, si no es faciliten les mateixes o no es faciliten correctament no podran atendre‘s les mateixes, sense perjudici de que podrà visualitzar lliurement el contingut del Lloc Web.

 

3 ¿AMB QUINA FINALITAT ES TRACTARAN LES DADES PERSONALS DE L’USUARI I DURANT QUANT DE TEMPS?

Les dades personals facilitades a través del Lloc Web seran tractades per GENERAL MARKETS FOOD IBERICA, S.A.U. conforme a les següents finalitats:

 • Gestionar, tramitar i donar resposta a peticions, sol·licituds, incidències o consultes de l’Usuari, quan aquest faciliti les seves dades a través del formulari “Contacte” o “Codi ètic”. Les dades de l’Usuari seran conservades amb aquesta finalitat fins que aquest s’oposi o revoqui el seu consentiment.
 • Avaluar la candidatura en els procediments de selecció de personal, quan l’Usuari remeti el seu Currículum Vítae a través del formulari “Treballa amb nosaltres”. Les dades de l’Usuari seran conservades amb aquesta finalitat fins que aquest s’oposi o revoqui el seu consentiment.
 • Remetre periòdicament als Usuaris, inclús per mitjans electrònics, comunicacions comercials, relacionades amb productes, serveis, promocions, ofertes, esdeveniments o notícies que puguin resultar del seu interès, si l’Usuari dona el seu consentiment marcant la casella de verificació corresponent, o en el seu cas, s’oposi o revoqui el seu consentiment.
 • Mantenir informat a l’Usuari sobre les novetats de GENERAL MARKETS FOOD IBERICA, S.A.U. en els seus perfils de les Xarxes Socials, si l’Usuari es fa seguidor de GENERAL MARKETS FOOD IBERICA, S.A.U. en els seus perfils. L’Usuari que no desitgi seguir rebent comunicacions comercials sobre GENERAL MARKETS FOOD IBERICA, S.A.U. en les Xarxes Socials ha de deixar de seguir els seus perfils.

 

En el cas concret de que l’Usuari faci ús de les funcionalitats del Canal d’eCommerce de la pàgina web, les seves dades seran tractades per GM FOOD conforme a les següents finalitats:

 

 • Donar d’alta com usuari registrat.
 • Venda i enviament dels productes de GM FOOD.
 • Crear un perfil de cada usuari en el que s’incloguin les seves dades de registre, i informació sobre les seves preferències basades en les seves recerques i compres, amb la finalitat de facilitar el seu ús del lloc web mostrant-li ofertes i resultats de recerca personalitzats.
 • Respondre a les sol·licituds, dubtes, propostes i reclamacions que els usuaris enviïn relatives a la seva relació comercial amb GM FOOD, entre elles i entre altres, en relació amb les dades de client, de facturació, de comandes, de productes, de servei, conforme a allò disposat en el contracte formalitzat entre l’Usuari i la seva entitat GM FOOD.
 • Realitzar estudis estadístics sobre l’ús que els usuaris realitzen del Lloc web amb la finalitat de valorar el rendiment dels nostres serveis i de millorar-los la qualitat dels mateixos.
 • Donar compliment a les obligacions legalment establertes.

 

Les dades es conservaran durant el temps necessari per la realització de les finalitats per les quals foren recollides, llevat que l’usuari sol·liciti la supressió de les seves dades o la cancel·lació de la seva compte d’usuari, en aquest cas no es podran portar a terme dites finalitats.

4 OBLIGATORIETAT DE FACILITAR LES DADES.

Les dades sol·licitades en els formularis de la Web són amb caràcter general, obligatoris (llevat que en el camp requerit s’especifiqui el contrari) per complir amb les finalitats establertes. Per tant, si no es faciliten les mateixes o no es faciliten correctament no podran atendre’s les mateixes, sense perjudici de que podrà visualitzar lliurement el contingut del Lloc Web.

 

5 ¿QUINES DADES DE L’USUARI ES TRACTARAN?

GENERAL MARKETS FOOD IBERICA, S.A.U. tractarà les següents categories de dades de l’Usuari:

 • Dades identificatives: nom, cognoms i DNI.
 • Dades de contacte: direcció postal, direcció de correu electrònic i telèfon.
 • Dades de detalls d’ocupació.
 • Dades acadèmiques i professionals.

 

GM FOOD tractarà les següents categories de dades de l’Usuari:

 • Credencials d’usuari web.
 • Dades identificatives: nom, cognoms i DNI.
 • Dades de contacto: direcció postal, direcció de correu electrònic i telèfon. Altres dades derivades de la relació contractual preexistent, incloent el nom i cognom dels representants del client, les dades fiscals i, en el seu cas, mercantils, del client, i la direcció o direccions d’entrega de les mercaderies.
 • Dades econòmiques: número de compte, targeta de crèdit, derivades de la relació contractual preexistent.
 •  

En cas de que l’Usuari faciliti dades de tercers, manifesta comptar amb el consentiment dels mateixos i es compromet a traslladar-li la informació continguda en la Política de Privacitat, eximint a GENERAL MARKETS FOOD IBERICA, S.A.U. y GM FOOD, respectivament, de qualsevol responsabilitat en aquest sentit. No obstant, GENERAL MARKETS FOOD IBERICA, S.A.U. y GM FOOD, podran portar a terme les verificacions periòdiques per constatar aquest fet, adoptant les mesures de diligència deguda que corresponguin, conforme a la normativa de protecció de dades.

 

6 ¿QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT DE LES DADES DE L’USUARI?

El tractament de los dades de l’Usuari està basat en el consentiment que se li sol·licita i que pot retirar en qualsevol moment. No obstant, en cas de retirar el seu consentiment, això no afectarà a la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.

 

Els consentiments obtinguts per les finalitats mencionades són independents per això l’Usuari podrà revocar solament un d’ells no afectant als de més.

Igualment, en el cas dels tractaments derivats de l’ús del canal eCommerce, el tractament de les dades estarà basat en la relació contractual que uneix l’Usuari amb GM FOOD.

 

7 ¿A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES DADES DE L’USUARI?

Llevat que s’indiqui el contrari, no es comunicaran les seves dades a tercers. No obstant, si així ho exigeix un contracte que vinculi a les parts o si ho exigeix la Llei, és possible que s’hagi de comunicar a tercers (per exemple, Jutjats, Tribunals o Administracions Públiques), i així mateix aquells casos expressament acordats.

Les dades de l’Usuari podran ser comunicades a altres empreses participades i de GM FOOD que prestin els seus serveis en diferents àrees de negoci de distribució: Cash&Carry, Supermercats, Franquícies o subministraments, Línia Majorista, Import/Export y Food Service (pot consultar les empreses del Grup i el seu sector d’activitat en la pàgina Web www.gmfood.es) amb la finalitat de que siguin tractades per aquestes per remetre’ls-hi comunicacions comercials, inclús per mitjans electrònics, sobre productes i serveis que puguin resultar del seu interès, si ens autoritza marcant la casella habilitada a l’efecte en els formularis de la pàgina Web.

Així mateix, les dades podran ser transferides a BRIGHT FOOD (SPAIN) HOLDING CO. LTD., entitat situada a Xina propietària de GM FOOD, garantint, en relació amb les seves dades de caràcter personal, un marc de protecció adequat en virtut de la normativa vigent, mitjançant l’adopció d’un acord de transferència de dades que incorpora las clàusules contractuals estàndard en vigor, establertes per la Comissió Europea.

 

8 RESPONSABILITAT DE L’USUARI.

L’Usuari:

 • Garanteix que és major de 18 anys i que les dades que facilita són verdaderes, exactes, completes i actualitzades. A aquests efectes, l’Usuari respon de la veracitat de totes les dades que comuniqui i mantindrà convenientment actualitzada la informació facilitada, de tal forma que respongui a la seva situació real.
 • Garanteix que ha informat als tercers dels qui faciliti les seves dades, en cas de fer-ho, dels aspectes continguts en aquest document. Així mateix, garanteix que ha obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a GENERAL MARKETS FOOD IBERICA, S.A.U. o GM FOOD pels fins senyalats.
 • Serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni a través del Lloc Web i dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que per aquest motiu causi a GENERAL MARKETS FOOD IBERICA, S.A.U., GM FOOD o a tercers.

 

9 COMUNICACIONS COMERCIALS I PROMOCIONALS.

Una de les finalitats per les que GENERAL MARKETS FOOD IBERICA, S.A.U. tracta les dades personals proporcionades per part dels Usuaris es per remetre’ls comunicacions electròniques amb informació relativa a productes, serveis, promocions, ofertes, esdeveniments o notícies rellevants pels Usuaris. Sempre que es realitzi alguna comunicació d’aquest tipus, aquesta serà dirigida única y exclusivament a aquells Usuaris que hagin donat prèviament el seu consentiment per la recepció de les mateixes.

En cas de que l’Usuari desitgi deixar de rebre comunicacions comercials o promocionals per part de GENERAL MARKETS FOOD IBERICA, S.A.U. pot sol·licitar la baixa del servei enviant un email a la següent direcció de correu electrònic: sac@gmfood.es

 

10 EXERCICI DE DRETS.

L’Usuari pot enviar un escrit a l’atenció del Departament Jurídic, Polígon Empordà Internacional, c/ Germans Miquel s/n, de 17469-Vilamalla (Girona) amb la Referència “Protecció de Dades”, adjuntant fotocòpia del seu document d’identitat, en qualsevol moment i de manera gratuïta, per:

 • Revocar els consentiments atorgats.
 • Obtenir confirmació de si s’estan tractant dades personals que concerneixin a l’Usuari o no.
 • Accedir a les seves dades personals.
 • Rectificar les dades inexactes o incompletes.
 • Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries pels fins que foren recollides.
 • Obtenir la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condiciones previstes en la normativa de protecció de dades.
 • Sol·licitar la portabilitat de les seves dades.
 • Reclamar davant l’Agència Española de Protecció de Dades, a través de la següent direcció: Agencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6, 28001-Madrid, quan l’interessat consideri que s’han vulnerat els drets que li són reconeguts per la normativa aplicable en protecció de dades.

 

Sense perjudici de l’anterior, l’interessat podrà posar-se en contacte amb el delegat de protecció de dades de GENERAL MARKETS FOOD IBERICA, S.A.U. y GM FOOD a través del correu electrònic: rgpd@gmfood.es.

 

11 MESURES DE SEGURETAT.

GENERAL MARKETS FOOD IBERICA, S.A.U. y GM FOOD tractaran les dades de l’Usuari en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte de les mateixes, de conformitat amb allò previst en la normativa d’aplicació, adoptant a l’efecte les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a que estan exposades.

 

Última actualització: 12/11/2020

Copyright © GENERAL MARKETS FOOD IBERICA, S.A.U. Tots els drets reservats.